Brazilian Jiu Jitsu

The sport of Brazilian Jiu-Jitsu means different things to different people. We consider it as a Human Chess game, where we use our bodies as an extension of our minds at a game of physical and mental wit. To do well in this sport, you need discipline, passion, and lots of patience. The average time it takes to earn a black belt is about 10 years, so don’t feel like a slow poke when you’re doing this. You can get a university degree and finish graduate studies in less time than it takes to go through a full BJJ cirruculum.

The Brazilian Jiu-Jitsu classes are open for all levels for Adults and Kids 10 yrs and older. Students learn positioning, sweeps, and submissions. The main focus of this syllabus is on technique and basic movements. Students can gain enough knowledge and training to begin competing at BJJ and grappling tournaments.

The schedule for BJJ classes is as follows:

  • Fundamentals BJJ: Mondays 7:00-8:30 pm, Wednesdays 4:30 – 5:45 pm, Thursday 6:00-7:00pm
  • General BJJ: Tuesday, Thursday  7:00-8:30 pm (Adults only)  Monday and Friday 430-545 (Adults and Kids 10+)
  • SUBMISSION GRAPPLING: Wednesday 7:30-8:30 (No Gi required)
  • OPEN MAT: Saturdays 9:00 – 10:00 am (Adults only)
  • Kids BJJ 4-7yrs: Monday, Wednesday and Friday 4:00-4:30pm
  • Kids BJJ 8-13yrs: Monday, Wednesday and Friday 4:30-5:15pm

All students are required to train in a gi uniform that is designed for BJJ or Judo, except for the submission grappling class. BJJ classes are taught by Van, a Black belt in BJJ under Pedro Fernandez. Submission grappling classes are taught by Hamish, a Brown belt in BJJ under Steve Oliver